Ochrana osobních údajů

 1. Jméno a kontaktní údaje odpovědné osoby

Tyto Zásady ochrany osobních údajů (Prohlášení o ochraně osobních údajů) platí pro zpracování údajů odpovědnými osobami:

Extruindustrie CR s.r.o.
zastoupená jednateli společnosti Patrik Machnik, Heinz Machnik
Průmyslová 505
58263 Ždírec nad Doubravou

E-mail: info@extruindustrie.cz; Telefon: +42(0)569 695 000

2. Shromažďování a uchovávání osobních údajů; typ dat a účel použití

Při navštívení a vyvolání našich webových stránek budou informace automaticky odeslány prostřednictvím Vámi používaného internetového prohlížeče na server našich webových stránek. Tyto informace jsou dočasně uloženy v souboru protokolu. Následující informace jsou uloženy bez Vašeho spolupůsobení až do automatického vymazání:

 • Vaše IP-adresa,
 • datum a čas přístupu,
 • název a URL vyvolaného souboru,
 • internetová stránka, ze které je přístup uskutečněn (tzv. Referrer),
 • typ a verze Vámi používaného internetového prohlížeče a operačního systému počítače, který používáte, a také jméno Vašeho poskytovatele přístupu.

 

Výše uvedené informace jsou zpracovávány pouze pro následující účely:

 • pro zajištění hladkého spojení s naší webovou stránkou,
 • pro zajištění pohodlného používání našich webových stránek,
 • pro vyhodnocení bezpečnosti a stability systému,
 • pro další administrativní účely.

Jako právní základ pro zpracování údajů slouží čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f) GDPR. Náš oprávněný zájem ve smyslu tohoto ustanovení vyplývá z výše uvedených účelů zpracování údajů. Nikdy nepoužijeme shromážděná data k tomu, abychom vyvodili závěry o Vaší osobě. V tomto okamžiku upozorňujeme, že na našich webových stránkách používáme soubory cookies. Další podrobnosti naleznete v odstavci 5.

Na naší webové stránce nabízíme možnost kontaktovat nás prostřednictvím poskytnutého formuláře. Je nutné zadat platnou e-mailovou adresu, stejně jako vaše jméno a text zprávy. Tyto informace je třeba poskytnout, abychom věděli, kdo nás kontaktuje a s jakou žádostí. Zejména je požadovaná e-mailová adresa, abychom mohli na žádost odpovědět. Všechny ostatní údaje jsou volitelné. Právním základem pro zpracování údajů pro účely kontaktu je čl. 6 odst. 1 str. 1 písm. a) GDPR. Upozorňujeme, že údaje shromážděné pro použití kontaktního formuláře jsou po vyřízení Vašeho požadavku automaticky smazány.

 1. Dodatečné poznámky k ochraně osobních údajů pro internetový obchod Extru-shop

Prostřednictvím našeho internetového obchodu máte možnost objednat námi nabízené produkty. Přitom můžete buď zadat objednávku jako host, nebo založit zákaznický účet. To vám dává možnost prohlédnout si Vaši historii, teda veškeré dřívější objednávky. U budoucích objednávek nebude již dále nutné, abyste znovu zadali Vaše kontaktní údaje. Stačí, abyste se přihlásili pomocí u nás registrované e-mailové adresy a hesla.

Pro otevření zákaznického účtu musíte nezbytně zadat e-mailovou adresu, jméno uživatele a heslo. Tyto údaje jsou zaneseny do formuláře a předány nám a uloženy. Pokud Váš zákaznický účet zrušíte, Vaše údaje budou vymazány s ohledem na tento účet, pokud nejsme z obchodních nebo daňových důvodů podle čl. 6 odst. 1 písm. c GDPR povinni k jeho delšímu uchování.

V rámci otevření účtu ukládáme Vaši IP-adresu a časový údaj Vašeho obchodního úkonu. Uložení probíhá na základě našich i oprávněných zájmů uživatelů ohledně ochrany před zneužitím a ostatním neoprávněným použitím, čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Tyto údaje nebudou zpřístupněny třetím stranám.

Pokud objednáte prostřednictvím našeho online obchodu, ať už jako host nebo prostřednictvím zákaznického účtu, použijeme Vaše jméno, adresu, e-mailovou adresu a telefonní číslo.

 Zpracování dat se provádí za tímto účelem:

 • abychom Vás byli schopni identifikovat jako našeho zákazníka,
 • abychom mohli zpracovat, splnit a vyřídit Vaši objednávku,
 • abychom s Vámi mohli korespondovat,
 • abychom vystavili fakturu,
 • abychom vypořádali všechny stávající nároky na odpovědnost a uplatnili možné nároky vůči Vám,
 • abychom zajistili technickou funkčnost našich webových stránek,
 • abychom spravovali data našich zákazníků.

Během procesu objednávání si vyžádáme Váš souhlas s tímto zpracováním dat.

Po Vašem objednání následuje zpracování dat, které je podle čl. 6 odst. 1 věty 1 písm. b GDPR k výše uvedeným účelům nutné pro řádné zpracování Vaší objednávky a pro vzájemné plnění kupních závazků.

Údaje, které pořizujeme pro řádné zpracování Vaší objednávky, uchováváme až do uplynutí zákonné povinnosti je uchovávat. Poté jsou údaje vymazány, pokud nejsme povinni prodloužit uložení dat z důvodu daňových a obchodních závazků (§ 6 odst. 1 věta 1 písm. C) GDPR), nebo pokud byla delší doba uložení odsouhlasena z Vaší strany.

V rámci řádného zpracování objednávky předáváme našim poskytovatelům logistických služeb následující osobní údaje: jméno, adresu, e-mailovou adresu, telefonní číslo a výši platby. Další podrobnosti naleznete v odstavci 4. Předávání údajů je založeno na čl. 6 odst. 1 str. 1 písm. b GDPR, jelikož je nutné pro vypořádání Vaší objednávky.

 

 1. Předání / poskytnutí údajů

Předání Vašich osobních údajů třetím stranám, které přesahuje dále uvedené účely, se neuskuteční. Vaše osobní údaje předáváme třetím stranám, pouze pokud:

 • Vy jste podle čl. 6 odst. 1 věty 1 písm. a) GDPR poskytli Váš výslovný souhlas s předáním údajů třetím stranám,
 • předání údajů (zveřejnění informací) podle čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f) GDPR je nutné k uplatnění, vykonání nebo hájení právních nároků a není důvod se domnívat, že máte převažující právní zájem na tom, aby údaje nebyly předány,
 • pro předání údajů podle čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. c) GDPR existuje zákonná povinnost,
 • předání údajů je právně přípustné a podle čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. b) GDPR je nutné pro vypořádání smluvních vztahů s Vámi.

 

 1. Cookies

Na naší webové stránce používáme cookies. Jedná se o malé soubory, které váš internetový prohlížeč automaticky vytváří a ukládá na koncové zařízení, které používáte při návštěvě našich webových stránek. Soubory cookies neobsahují viry, trojské koně ani jiný škodlivý software. Na Vámi používaném koncovém zařízení nezpůsobí žádné škody.

Obsahem souborů cookies jsou informace, které vyplývají v souvislosti s konkrétně používaným koncovým zařízením. Tímto však neobdržíme žádnou okamžitou informaci o Vaší identitě.

Používáme cookies k tomu, aby bylo používání naší webové stránky pro Vás příjemnější.

Přičemž se jedná o dočasné cookies, které používáme ke zlepšení použitelnosti a které jsou po určitou dobu uloženy na Vašem koncovém zařízení. Pokud znovu navštívíte naše webové stránky, automaticky se rozpozná, že jste u nás již byli a jaké vstupy a nastavení jste již učinili. Tímto se Vám ulehčujeme používání našich webových stránek. Tyto soubory cookies se po uplynutí stanoveného času automaticky vymažou.

Údaje zpracovávané prostřednictvím souborů cookies jsou pro výše uvedené účely nezbytné k ochraně našich oprávněných zájmů a zájmů třetích stran, viz. článek 6 odst. 1 věta 1 písm. f) GDPR.

Pro úplnost upozorňujeme, že většina internetových prohlížečů cookies automaticky akceptuje. Program můžete nakonfigurovat tak, aby se na Vašem koncovém zařízení žádný soubor cookies neuložil, nebo pokud má být nový soubor cookies založen, zobrazí se výslovné upozornění. Pokud soubory cookies úplně deaktivujete, může to vést k tomu, že již nemůžete používat všechny funkce naší webové stránky.

 

 1. Social-Media-Plugins (Doplňky sociálních médií)

 

Google Mapy

V tomto případě jsou údaje, zejména adresy IP a údaje o lokalitě uživatelů shromažďovány, ale nikoliv bez předchozího souhlasu uživatelů, který je pravidelně poskytován zvolenými nastaveními používaného koncového zařízení. Zpracovaná data jsou odesílána na server Google v USA a tam zpracovávána. Podrobnosti o shromažďování údajů naleznete v  Zásadách ochrany soukromí společnosti Google na adrese:

https://www.google.com/policies/privacy/ .

Máte možnost Mapy Google deaktivovat a zabránit přenosu dat do Googlu. To vyžaduje, abyste ve Vašem internetovém prohlížeči deaktivovali funkci Java Skript.

 

 1. Práva dotčených osob

Jako osobě dotčené zpracováním osobních dat Vám přísluší následující práva:

 • dle článku 15 GDPR požádat o informace o Vašich osobních údajích, námi zpracovaných. Vaše právo na informace se týká účelu zpracování, kategorie osobních údajů, kategorie příjemců, kterým byly vaše údaje zveřejněny, plánovaného období uchovávání, práva na opravu, vymazání, omezení zpracování údajů nebo protestu/ odvolání, existence práva na stížnost, původ Vašich údajů, pokud nebyly shromážděny námi, a existence automatizovaného rozhodování včetně profilování;
 • podle článku 16 GDPR požadovat, aby Vaše osobní údaje uložené u nás byly bezodkladně opraveny nebo doplněny;
 • podle článku 17 GDPR požadovat, aby Vaše osobní údaje uložené u nás byly vymazány, pokud zpracování údajů, které provádíme pro účely výkonu práva na svobodu projevu a informací, ke splnění zákonné povinnosti z důvodů veřejného zájmu nebo uplatnění, výkonu nebo hájení právních nároků není nutné;
 • podle článku 18 GDPR požadovat, aby bylo zpracování vašich osobních údajů omezeno, pokud správnost údajů je Vámi popřena, zpracování údajů je nezákonné, ale Vy přesto odmítnete jejich vymazání a my údaje již nepotřebujeme, ale Vy je potřebujete k uplatnění, výkonu nebo obhajobě právních nároků, nebo podle článku 21 GDPR jste podali odvolání proti zpracování;
 • podle článku 20 GDPR požadovat, aby Vaše osobní údaje, které jste nám poskytli, byly poskytnuty, nebo předány jiné odpovědné osobě ve strukturovaném, běžném a strojově čitelném formátu;
 • podle článku 7 odst. 3 GDPR odvolat souhlas, který jste nám kdysi udělili. To však znamená, že v budoucnu již nesmíme pokračovat ve zpracování dat, založeném na Vašem souhlasu;
 • podle článku 77 GDPR podat stížnost dozorčímu orgánu. Můžete se obrátit na dozorčí orgány v místě Vašeho bydliště nebo sídla naší společnosti.
 1. Právo vznést námitky

Pokud zpracováváme Vaše osobní údaje na základě našich oprávněných zájmů dle článku 6 odst. 1 věta 1 písm. f) GDPR, máte právo, podle článku 21 GDPR podat odvolání proti zpracování Vašich osobních údajů, pokud pro to existují důvody vyplývající z Vaší konkrétní situace nebo je odvolání namířeno proti přímé reklamě. V posledně uvedeném případě máte obecné právo vznášet námitky, které lze uplatnit i bez specifikování konkrétní situace.

Chcete-li uplatnit své právo na zrušení/odstoupení nebo námitku/odvolání, zašlete prosím e-mail na adresu info@extruindustrie.cz.

 

 1. Aktualizace a změna těchto pokynů pro ochranu dat

Naše pokyny k ochraně údajů jsou v současné době platné a mají stav zpracování květen 2018.

Upozorňujeme, že v důsledku dalšího vývoje našich webových stránek a z toho rozšířených nabídek, nebo v důsledku změn právních nebo regulačních požadavků, může být nutné tyto Zásady ochrany osobních údajů aktualizovat. Aktuální Prohlášení o ochraně osobních údajů naleznete na naší webové stránce http://www.extruindustrie.cz/cs/zasady-ochrany-osobnich-udaju.html