Všeobecné obchodní podmínky a Reklamační řád

 

1. Základní ustanovení

1.1.   Tyto všeobecné obchodní podmínky a reklamační řád (dále jen „obchodní podmínky“) upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je společnost Extruindustrie CR s.r.o., IČ: 25279955, se sídlem Průmyslová 505, Ždírec nad Doubravou, PSČ 582 63, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové v oddíle C, vložka 31817, jako prodávající (dále jen „prodávající“), a na straně druhé je kupující (dále jen „kupující“).

1.2.   Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel. Kupujícím spotřebitelem je dle § 419 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“) každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná (dále jen „kupující spotřebitel“). Kupujícím podnikatelem je dle ustanovení § 420 občanského zákoníku ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považován mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele (dále jen „kupující podnikatel“).

1.3.   Pokud tyto podmínky upravují některá práva společně a shodně pro kupujícího spotřebitele i kupujícího podnikatele, jsou kupující spotřebitel i kupující podnikatel shodně označováni jako „kupující“.

1.4.   Právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím se řídí těmito obchodními podmínkami a dále v rozsahu těmito podmínkami neupraveném občanským zákoníkem a souvisejícími předpisy. Pravidla stanovená v těchto obchodních podmínkách mají přednost před ustanovením zákona v případě, že zákon možnost odchýlení se od zákonné úpravy připouští. 

1.5.   Kupující podáním objednávky potvrzuje, že byl před odesláním objednávky řádně seznámen s těmito obchodními podmínkami, které obsahují rovněž reklamační řád, a že s nimi bezvýhradně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky. Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí uzavřené kupní smlouvy a jsou neomezeně přístupné na stránkách internetového obchodu www.extru-shop.cz.

1.6.   Daňový doklad obsahující základní údaje smlouvy obdrží Kupující při převzetí zboží a/nebo služby.

1.7.   Odeslání objednávky kupujícím se považuje za návrh na uzavření kupní smlouvy dle těchto obchodních podmínek a reklamačního řádu, přičemž kupující souhlasí s obchodními podmínkami ve znění k okamžiku odeslání závazné objednávky a je jimi vázán okamžikem uzavření kupní smlouvy. Kupní smlouva je uzavřena okamžikem potvrzení objednávky ze strany prodávajícího.

1.8.   Obsahem obchodních podmínek je i povinný způsob užívání zboží.

2. Sdělení před uzavřením smlouvy kupujícímu spotřebiteli

        Prodávající sděluje, že

a)      náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby (v příp. internetového i telefonického připojení dle podmínek Vašeho operátora, prodávající si neúčtuje žádné další poplatky, to se netýká případné smluvní přepravy);

b)      prodávající neuzavírá smlouvy, jejichž předmětem je opakované plnění;

c)       ceny zboží a služeb jsou na webu provozovaném Prodávajícím uváděny včetně DPH a veškerých poplatků stanovených zákonem, nicméně náklady na dodání zboží nebo služby se liší podle zvolené metody a poskytovatele dopravy a způsobu úhrady;

d)      Kupující spotřebitel není oprávněn od smlouvy odstoupit ve lhůtě čtrnácti dnů od převzetí zboží bez udání důvodu, neboť se vždy jedná o zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu;

e)      v případě důvodného odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží;

f)       kupující spotřebitel má povinnosti uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb,  jejichž plnění již začalo;

g)      v případě, že spotřebitel má stížnost, může tuto uplatnit přímo u prodávajícího, příp. se lze obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru.

3. Smlouva

3.1.   Smlouva je uzavřena až potvrzením objednávky ze strany prodávajícího. Prodávající není povinen objednávku potvrdit a k uzavření smlouvy v takovém případě nedojde. Prodávající se zavazuje kupujícího o této skutečnosti vyrozumět bez zbytečného odkladu, nejpozději do 10 pracovních dnů od odeslání objednávky. Za případné chyby při přenosu dat prodávající nenese odpovědnost.

3.2.   aktuální znění těchto obchodních podmínek je umístěno na www.extru-shop.cz. Uzavřenou smlouvu lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody obou stran.

3.3.   Kupní smlouvou se prodávající zavazuje, že kupujícímu odevzdá věc, která je předmětem koupě, jakož i doklady, které se k věci vztahují, a umožní mu nabýt vlastnické právo k ní, a kupující se zavazuje věc převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu.

4. Objednání zboží

4.1.   Objednat zboží a platně uzavřít kupní smlouvu může kupující prostřednictvím internetového obchodu na webových stránkách www.extru-shop.cz. Objednávka je pro kupujícího závazná.

4.2.   Kupující je povinen poskytnout prodávajícímu v objednávce nezbytné údaje potřebné k úspěšnému splnění objednávky (tj. kupující spotřebitel, jméno, doručovací adresu, určení způsobu dodání, fakturační údaje a další údaje dle objednávkového formuláře, kupující podnikatel firmu, IČ, doručovací adresu, určení způsobu dodání fakturační údaje, a další údaje dle objednávkového formuláře). 

4.3.   Kupující obdrží plnění za cenu platnou v okamžiku objednání.

4.4.   V případě změny objednávky, která již byla dříve potvrzena prodávajícím, je takto změněná objednávka závazná pro obě strany okamžikem potvrzení změny objednávky prodávajícím. Prodávající není povinen akceptovat změnu objednávky.

4.5.   Prodávající může zrušit objednávku a odstoupit od smlouvy ohledně zboží, které je uvedeno v nabídce prodávajícího, dojde-li k změně kupní ceny, za kterou kupující od dodavatelů zboží získává, o více jak 10%, kdy tato změna nebyla prodávajícímu známa v době potvrzení objednávky. Prodávající je povinen před odstoupením od smlouvy o změně ceny informovat neprodleně kupujícího, a pokusit se o dohodu, kdy v případě, že s kupujícím nedojde k dohodě o nové ceně, je prodávající oprávněn odstoupit.

5. Dodací podmínky

5.1.   Prodávající předá předmět koupě přepravci, k přepravě ve lhůtě uvedené u zboží jako informace o dostupnosti, případně ve lhůtě uvedené v potvrzení objednávky. Lhůta počíná běžet dnem připsání celkové kupní ceny a ceny dopravy na účet prodávajícího. Potvrzení objednávky má přednost před informací o dostupnosti.

5.2.   Aktuální podmínky a ceny dopravy naleznete na webové stránce prodávajícího www.extru-shop.cz/ informace o nákupu.

5.3.   Dodá-li prodávající větší množství věcí, než bylo ujednáno, je kupní smlouva uzavřena i na přebytečné množství, ledaže je Kupující bez zbytečného odkladu odmítl.

5.4.   Zboží dodávané prostřednictvím přepravce je vždy prodávajícím zabaleno způsobem obvyklým, tak aby se předešlo poškození zboží.

5.5.   V případě odmítnutí převzetí zboží zaslaného prostřednictvím přepravce, na základě platné objednávky potvrzené prodávajícím, je prodávající oprávněn po kupujícím požadovat náhradu škody, která bude prodávajícímu způsobena. Prodávající je oprávněn na náhradu škody započíst uhrazenou kupní cenu.

5.6.   Po dobu prodlení kupujícího s převzetím zboží od přepravce přechází na kupujícího nebezpečí škody, ztráty a zničení věci.

5.7.   Prodlením kupujícího s převzetím zboží vzniká prodávajícímu právo věc po předchozím upozornění vhodným způsobem prodat poté, co kupujícímu poskytl dodatečnou přiměřenou lhůtu k převzetí.

5.8.   Při přebírání balíku je důležité věnovat zvýšenou pozornost povrchu kartonu, ochranné pásce a jakýmkoliv, i třeba drobným porušením a trhlinám. Zvlášť pokud bude karton protržený nebo budou zdeformované rohy, je to signál, že zboží nebude zřejmě v pořádku. Trvejte na sepsání reklamačního protokolu s řidičem nebo pracovníkem přepravce. Balík si pečlivě prohlédněte. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku Kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce a tento bez zbytečného odkladu e-mailem na adresu info@extru-shop.cz, nebo přepravcem Prodávajícímu. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje Kupujícího práva věc reklamovat, dává však Prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

6. Cena a platební podmínky

6.1.   Veškeré kupní ceny jsou smluvní. Aktuální a platné ceny zboží jsou uvedeny v online e-shopu na webových stránkách prodávajícího. Jako cena při uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím platí cena uvedená v ceníku v době uzavření kupní smlouvy. Ceny jsou platné v době objednávky a jsou uvedeny včetně DPH. Součástí uvedené kupní ceny však nejsou náklady na dodání zboží, náklady vzniklé v souvislosti s výběrem způsobu úhrady a náklady na komunikaci prostředky na dálku.

6.2.   Prodávající požaduje úhradu celkové kupní ceny a nákladů na dopravu předem, a nebo na dobírku.

6.3.   Kupní cena bude hrazena kupujícím na účet prodávajícího č. 78-8002500267 / 0100, vedený u Komerční banky.

7. Přechod nebezpečí škody na předmětu prodeje, výhrada vlastnického práva

7.1.   Předmět prodeje zůstává až do úplného zaplacení kupní ceny a ceny za dopravu ve vlastnictví Prodávajícího.

7.2.   Nebezpečí škody na věci přechází na kupujícího okamžikem převzetí předmětu prodeje Kupujícím. Týž následek má, nepřevezme-li Kupující věc, ač mu s ní prodávající umožnil nakládat.

7.3.   Je-li předmět prodeje přepravován na místo plnění, které je odlišné od sídla prodávajícího, přechází nebezpečí škody na věci na kupujícího předáním předmětu prodeje dopravci.

7.4.   Škoda na předmětu prodeje vzniklá po přechodu nebezpečí škody na věci na kupujícího nemá vliv na povinnost kupujícího zaplatit kupní cenu, ledaže prodávající škodu způsobil porušením své povinnosti.

8. Odstoupení spotřebitele od kupní smlouvy

8.1.   Kupující spotřebitel není oprávněn od smlouvy odstoupit ve lhůtě čtrnácti dnů od převzetí zboží bez udání důvodu, neboť se vždy jedná o zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu;

9. REKLAMAČNÍ ŘÁD – odpovědnost za vady, záruka za jakost, reklamační podmínky

9.1.   Prodávající  odpovídá Kupujícímu za vady Předmětu prodeje, pokud se vyskytnou při jeho převzetí. Právo Kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, byť se projeví až později. Práva kupujícího z vadného plnění se řídí občanským zákoníkem, pokud je Kupující podnikatelem, a dle příslušných ustanovení občanského zákoníku a zákona o ochraně spotřebitele, pokud je Kupující Spotřebitelem. Pravidla stanovená v těchto obchodních podmínkách mají přednost před ustanovením zákona v případě, že zákon možnost odchýlení se od zákonné úpravy připouští. 

9.2.   Kupující je povinen provést kontrolu Předmětu prodeje při převzetí Předmětu prodeje, a pokud to není možné, bez zbytečného odkladu po jeho převzetí, nejdéle však do 24 hodin od jeho převzetí. 

9.3.   Neoznámí-li kupující vadu včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy, pokud mu náleží.

9.4.   Má-li věc vadu, o níž kupujícího předem věděl, nebo kterou kupující sám způsobil, případně jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, kupujícímu nenáleží práva z vadného plnění.

9.5.   Kupující nemůže odstoupit od smlouvy ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel s výjimkou případů stanovených v § 2110 občanského zákoníku.

9.6.   Při dodání nové věci vrátí Kupující Prodávajícímu na jeho náklady věc původně dodanou.

9.7.   Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na Kupujícího vnější událost.

9.8.   Kupující je povinen užívat regálové profily následujícím způsobem:

 • Profily musí být před montáží uskladněny 24hodin při pokojové teplotě.
 • Profily se smí montovat pouze na typ regálu, pro který jsou určené.
 • Profily jsou určeny na vnitřní použití, nesmí být vystaveny slunečnímu záření a venkovním povětrnostním podmínkám.
 • Profily jsou určeny pro provoz v rozsahu teplot +5 / +40°C.
 • Profily s lepicí páskou je nutno lepit na čisté odmaštěné regály / police.

V případě, že bude zboží užíváno v rozporu s uvedenými podmínkami, zbavuje tato skutečnost prodávajícího odpovědnosti za vady.

Odpovědnost za vady ve vztahu ke kupujícímu spotřebiteli

9.9.             Prodávající odpovídá Kupujícímu spotřebiteli, že věc při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá Kupujícímu spotřebiteli, že v době, kdy Kupující spotřebitel věc převzal,

 • má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující spotřebitel očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • se věc hodí k účelu, který pro její použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
 • je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 • věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

9.10.         Kupující spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí, to se však nevztahuje:

 • na věci prodávané za nižší cenu pro vadu, na základě které byla nižší cena ujednána,
 • na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním,
 • u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo
 • vyplývá-li to z povahy věci.

9.11.         Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má Kupující spotřebitel právo

 • na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může Kupující spotřebitel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady;
 • na odstranění vady opravou věci,
 • na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
 • odstoupit od smlouvy.

Kupující spotřebitel je povinen sdělit Prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Prodávajícího; to neplatí, žádal-li Kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li Prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li Kupujícímu spotřebiteli, že vady neodstraní, může Kupující spotřebitel požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li si Kupující spotřebitel své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení smlouvy.

Kupující spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

9.12.         Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má Kupující spotřebitel právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

Dokud Kupující spotřebitel neuplatní právo na slevu z kupní ceny, může Prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může Prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci.

Neodstraní-li Prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může Kupující spotřebitel požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže Kupující spotřebitel změnit bez souhlasu Prodávajícího.

Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má Kupující spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Kupující spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit.

9.13.         Neoznámil-li Kupující spotřebitel vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji Kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání věci.

9.14.         Prodávající je povinen reklamaci kupujícího spotřebitele včetně odstranění vady vyřídit bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Lhůtu 30 dnů je možné po uplatnění reklamace prodloužit po domluvě se spotřebitelem – takové prodloužení nesmí být na dobu neurčitou nebo nepřiměřeně dlouhou. Po uplynutí této lhůty se má za to, že vada na věci skutečně existovala a spotřebitel má stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

Odpovědnost za vady ve vztahu ke kupujícímu podnikateli

9.15.         Právo z vadného plnění kupujícímu podnikateli nenáleží, pokud Kupující před převzetím zboží věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující podnikatel vadu sám způsobil.

9.16.         Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má Kupující podnikatel právo:

 • na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může Kupující požadovat jen výměnu součásti. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na odstranění vady;
 • na odstranění vady opravou věci,
 • na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
 • odstoupit od smlouvy.

9.17.          Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má Kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

9.18.         Dokud Kupující podnikatel neuplatní své právo z vadného plnění, může Prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může Prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci.

9.19.         Neodstraní-li Prodávající vadu věci do třech měsíců od jejího uplatnění nebo v téže lhůtě vadu věci odmítne odstranit, může Kupující podnikatel požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže Kupující podnikatel změnit bez souhlasu Prodávajícího.

9.20.         Neoznámil-li Kupující podnikatel vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji Kupující podnikatel mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však 12 měsíců po odevzdání věci.

9.21.         Prodávající o reklamaci kupujícího podnikatele rozhodne nejpozději do 40 dnů ode dne uplatnění reklamace. Lhůtu je možné po uplatnění reklamace prodloužit po domluvě se kupujícím – takové prodloužení nesmí být na dobu neurčitou nebo nepřiměřeně dlouhou

Společná ustanovení

9.22.         Reklamaci lze uplatnit v sídle prodávajícího. Reklamaci je nezbytně nutné uplatnit bez zbytečného odkladu, ihned, jakmile se vada objevila. Případné prodlení při pokračujícím užívání zboží může zapříčinit prohloubení vady, znehodnocení zboží a může být důvodem odmítnutí reklamace.

9.23.         K reklamaci je třeba doložit doklad osvědčující datum a místo převzetí Předmětu prodeje, popřípadě záruční list, pokud byl vystaven, samotný Předmět prodeje v kompletním stavu, vyčištěný, zbavený všech nečistot a hygienicky nezávadný a označit reklamovanou vadu Předmětu prodeje. Prodávající je oprávněn odmítnout převzít k reklamačnímu řízení Zboží, které nebude splňovat výše uvedené zásady obecné hygieny (vyhláška 306/2012 Sb., o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění). Nedoložením dokladu osvědčujícího datum a místo převzetí Předmětu prodeje se Kupující vystavuje riziku neprokázání včasnosti reklamace a oprávněnosti jeho nároku.

9.24.         Uplatní-li Kupující právo z vadného plnění, potvrdí mu Prodávající v písemné formě, kdy právo z odpovědnosti za vady uplatnil, a po vyřízení reklamace též potvrzení o způsobu řešení reklamace, jakož i o provedení případné opravy a o době reklamačního řízení.

9.25.         Kupující může vadné zboží na reklamaci zaslat přepravní službou na adresu provozovny prodávajícího. Reklamované zboží by mělo být důkladně zabezpečeno, aby nedošlo v průběhu přepravy k jeho poškození, balík by měl být označen viditelně "REKLAMACE" a obsahovat: reklamované zboží (včetně kompletního příslušenství), doporučujeme přiložit kopii nákupního dokladu, podrobný popis závady a dostatečné kontaktní údaje Kupujícího (zejm. zpáteční adresa a tel. číslo). Bez výše uvedeného je znemožněna identifikace původu i závady zboží. Tento postup je doporučen i Kupujícímu-spotřebiteli, pokud neprokáže a nedoloží uvedené skutečnosti jinak. Taktéž doporučujeme zvolit si požadovaný způsob vyřízení reklamace.

9.26.         Prodávající má právo odmítnout přijetí zboží do reklamace v případech, kdy reklamované zboží a/nebo jeho součásti jsou znečištěné nebo nesplňují základní předpoklady pro hygienicky bezpečné předání zboží k reklamačnímu řízení, ledaže se jedná o znečistění obvyklé.

9.27.         Prodávající vydá Kupujícímu písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace je požadován, a to emailem bezprostředně po přijetí reklamace (v případě osobního uplatnění je předáno ihned); dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době trvání reklamace, případně odůvodnění zamítnutí reklamace.

9.28.         Zboží předané k reklamaci bude testováno pouze na závadu písemně uvedenou kupujícím (v reklamačním formuláři, v přiloženém listě s popisem závady). Prodávající může kupujícímu účtovat práci technika v případě, že popis závady bude nedostatečný.

9.29.         Záruku nelze uplatnit po uplynutí reklamační lhůty.

9.30.         Po vyřízení oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace. V případě neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje. Byla-li reklamace zboží v zákonné záruční lhůtě vyřízena výměnou zboží za nové, záruční doba se prodlužuje o dobu trvání reklamace. Doba trvání reklamace se počítá od následujícího dne po uplatnění reklamace do dne vyřízení reklamace, tedy doby, kdy byl Kupující povinen věc převzít. O vyřízení je zákazník informován e-mailem, který uvedl již při nákupu.

9.31.         Kupující  je povinen po vyřízení reklamace Předmět prodeje převzít. Po vyřízení reklamace prodávající upozorní o ukončení reklamace kupujícího buď telefonicky, SMS, nebo e-mailem. Pokud bylo zboží zasláno přepravní službou, bude po vyřízení automaticky zasláno na adresu Kupujícího.

9.32.         Při výdeji zboží po vyřízení reklamace je Kupující povinen předložit doklad, na základě kterého byla věc přijata do reklamace a musí prokázat svoji totožnost platným osobním dokladem.

9.33.         V případě neoprávněné reklamace bude kupujícímu účtován manipulační poplatek dle aktuálního ceníku a zboží bude na náklady a riziko kupujícího zasláno na jeho uvedenou adresu.

9.34.         V případě nevyzvednutí reklamovaného zboží do jednoho měsíce od uplynutí doby, kdy měla být reklamace provedena, a byla-li provedena později, do jednoho měsíce od vyrozumění o jejím provedení (tj. zpravidla do 60 dnů od data podání reklamace) je prodávající oprávněn účtovat při výdeji reklamace částku za uskladnění. Pokud si kupující nevyzvedne vyřízenou reklamaci do dvou měsíců od data reklamace, bude mu účtováno skladné ve výši 250,- Kč za každý započatý den od ukončení reklamace po její převzetí kupujícím. Pokud si kupující zboží nevyzvedne do doby, kdy výše skladného převýší 1/3  ceny reklamovaného zboží, bude toto zboží použito na úhradu skladného.

9.35.          Pokud byla prodávajícím poskytnuta záruka, nevztahuje se na běžné opotřebení, na vady vzniklé použitím nesprávného nebo vadného vybavení, nesprávného spotřebního materiálu, ani na případné škody v důsledku toho vzniklé, pokud takové použití není obvyklé a přitom nebylo vyloučeno v přiloženém návodu k použití, na zánik životnosti výrobku v důsledku nadměrného používání nad rámec předpokládaného užití či účelovosti výrobku, jakož i v důsledku nevhodného ošetřování a používání v rozporu se stanoveným účelem. Dále se záruka nevztahuje na závady vzniklé chybnou obsluhou, neodborným, nebo nepřiměřeným zacházením, neodborným použitím a instalací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.

9.36.         Požaduje-li Kupující, který je v prodlení s převzetím Předmětu prodeje, jeho opětovné odeslání, pak je Prodávající  povinen odeslat Předmět prodeje Kupujícímu jen za podmínky, že mu budou ze strany Kupujícího předem uhrazeny veškeré náklady související s tímto odesláním. 

9.37.         V případě, že reklamace bude zamítnuta a Kupující souhlasí s placenou opravou, bude účtována dle aktuálního platného ceníku. Před provedením placené opravy bude kupující informován o ceně opravy, jejím rozsahu a době, nutné k jejímu provedení. K provedení placené opravy lze přistoupit jen po výslovném souhlasu Kupujícího (resp. na základě uzavřené servisní smlouvy) učiněném po informování dle předchozí věty.

10. Závěrečná ustanovení

10.1.         Tyto Všeobecné obchodní podmínky včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 01.04.2016 a ruší předchozí znění včetně jejích součástí, přičemž jsou k dispozici v sídle Prodávajícího nebo elektronicky na adrese www.extru-shop.cz.

10.2.         Prodávající si vyhrazuje právo měnit tyto obchodní podmínky.

10.3.         Pokud by některé ustanovení těchto obchodních podmínek bylo v rozporu s kogentními ustanoveními zákonných norem upravujících práva spotřebitele, použijí se příslušná ustanovení zákona.

10.4.         Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a marketingových akcí prodávajícího a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání) či speciálních marketingových akcí. Prodávající postupuje tak, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů.

10.5.         Osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně kupujícím prodávajícímu za účelem splnění objednávky a marketingových akcí prodávajícího, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění.

10.6.         Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, se smluvní strany zavazují řešit smírem, nebude-li uzavření smíru možné, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a příslušnými soudy České republiky.

10.7.         V případě uzavření kupní smlouvy kupujícím podnikatelem se v souladu s ustanovením § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, sjednává místní příslušnost soudu prvního stupně v Havlíčkově Brodě.